Projekty Charity Bohumín

8/ Oprava koupelen pro klienty

stažený soubor Z dotace Morakvsoslazekého kraje - Financování materiálně - technického zabezpečení sociálních služeb v MS kaji pro rok 2021 ve výši 115 730,- Kč se nám podařilo z rekonstruovat 4 koupelny u pokojů klientů a oparavit podlahy ve dvou dalších koupelnách klientů. Děkujeme.

 

7/ Využití finačního daru z firmy Bonatrans

thumbnail_image001

Z finančího daru ve výši 15 tis. Kč od firmy Bonatrans jsme zakoupili nové ledničky do pokojů klientů Charitního domu pokojného stáří sv. Františka:

IMG-20211021-WA0035 IMG-20211021-WA0037

 

6/ Využití finačního daru z firmy Rockwool

Rockwool

Z finančního příspěvku firmy Rockwool ve výši 25 tis. Kč se nám podařilo vyměnit starou kuchyňkou linku, která nám poctivě sloužila 21 let za novou:

IMG_20210317_125423 IMG_20210317_125428 IMG_20210317_125443 IMG_20210317_125446 IMG_20210317_125542 IMG_20210317_125547 IMG_20210317_125558

5/ ČEZ Pomáhej pohybem

Nadace ČEZ

Za příspěvek Nadace ČEZ ve výši 80 000 Kč,- se nám podařilo opravavit podlahy v pěti pokojích klientů Charitního domu pokojného stáří sv. Františka ve Starém Bohumíně:

1  2 3 4 11 8 5 16 14 15 18

 

4/ Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK 

registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010399, doba účasti v projektu: 1.9.2020 - 31.12.2021

logo OPZ_barevne

letak

 

3/ Metodickou podporou ke kvalitě

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163
Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a 14 oblastními charitami, zlepšit a zefektivnit procesy probíhající ve službách a nabídnout podporu osobám pečujícím o své blízké a usnadnit jim tak zvládání každodenní péče. Jednotlivých cílů bude dosaženo prostřednictvím zajištění metodické a supervizní podpory pracovníků, cvičných auditů kvality, odborných pracovních skupin - kolegií a setkání pro pečující. Celkem bude podpořeno 54 služeb.

Charita Bohumín je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Aktivity v Charitě Bohumín

  • metodické konzultace - Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (1785782), Noclehárna sv. Martina (4767754)
  • podpůrný audit kvality - Charitní dům pokojného stáří sv. Františka (1751857) a Noclehárna sv. Martina (4767754)
  • pravidelné supervize a účast na odborných kolegiích - Charitní dům pokojného stáří sv. Františka (1751857) a Noclehárna sv. Martina (4767754), Odlehčovací služba Charitní dům pokojného stáří sv. Františka (nově Charitní dům sv. Kláry od 1.1.2020, 2127435) a Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší (1785782), Občanská poradna (8857480)
  • Podpora pečujících - příprava a organizace setkání pro pečující osoby. Pracovníci Charity Bohumín provedou informační kampaň o konání akce, organizačně zajistí její přípravu, lektory jednotlivých setkání a odborná témata. Cílem bude také pomoci k vytvoření svépomocné skupiny pečujících.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

logo OPZ_barevne

Plakat

 

2/ Charitní dům sv. Kláry - podpora poskytování odlehčovací služby

Provoz odlehčovací služby poskytované Charitou Bohumín v rámci Charitního domu sv. Kláry je finačně podporován z EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován v souladu se schválenou strategií MAS Bohumínsko.

Charita Bohumín čerpá finanční podporu EU v rámci neinvestičního projektu "Charitní dům sv. Kláry - podpora poskytování odlhečovacích služeb" podporovaného v rámci Operačního programu Zaměstannost s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16-047/0014799. Tento projekt realizujeme v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022 s celkovým rozpočtem ve výši 9 311 526 Kč a dotací ve výši 7 621 726 Kč.

Hlavním cílem projektu je podpořit sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení osob z cílové skupiny projektu prostřednictvím zvýšení dostupnosti pobytové sociální služby "odlehčovací služba" provozovanéCharitou Bohumín v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a umístěné na území města Bohumína s působností na celém území MAS Bohumínsko (Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald).

Tento hlavní cíl bude naplněn protřednictvím těchto dílčích cílů - výsledků projektu:
1. Rozšířit dostupné kapacity pobytové sociální služby odlehčovací služba o 8 nových míst.   
2. Vytvořit celkem 11 nových pracovních míst za účelem zajištění provozu odlehčovací služby.
3. Podpořit v průběhu realizace projektu v rámci sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení min. 90 osob z cílových skupin projektu.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby pečující o jiné závislé osoby starší 18-ti let ve II., III. nebo IV. stupni závislosti s bydlištěm na území MAS Bohumínsko (Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald).

logo OPZ_barevne

 

1/ Odlehčovací služby

Charita Bohumín realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP investiční projekt  "Odlehčovací služby" (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006881).

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost pobytové sociální služby - odlehčovací služby na území MAS Bohumínsko a podpořit tak sociální inkluzi cílové skupiny osob se zdravotním postižením vč. seniorů s přiznaným některým ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních službách.

Tento hlavní cíl bude naplněn prostřednictvím těchto specifických cílů:   
SPECIFKÝ CÍL 1
Prostřednictví rekonstrukce, stavebních úprav a přístavby stávajícího domu na adrese Slezská 295 v Bohumíně vybudovat nové plně bezbariérové středisko odlehčovací služby s kapacitou 10 míst zahrnující 5 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím a se zázemím pro poskytování této sociální služby.                                                                                                         
SPECIFICKÝ CÍL 2
Prostřednictvím pořízení sady vybavení vč. kompenzačních pomůcek zvýšit kvalitu poskytované sociální služby pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

Projekt s obdobím realizace od 4. 5. 2017 do 31.12. 2018 je koncipován jako jednoetapový. Celkový plánovaný rozpočet projektu je 16 005 759 Kč, přičemž celkové způsobilé výdaje dosahují výše 10 526 315,79 Kč. Dotace pak z této částky dosahuje 10 mil. Kč. Na realizaci projektu je poskytována finační podpora z EU.

IROP_CZ_RO_B_C RGB