Jak pomáháme

Charita Bohumín je nestátní neziskovou organizací – církevní právnickou osobou Církve římskokatolické s vlastní právní subjektivitou. Byla zřízena dekretem diecézního biskupa Ostravsko-opavské diecéze a jejím statutárním zástupcem je ředitel. Poradním orgánem ředitele je Rada Charity.

Posláním Charity Bohumín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému přesvědčení. Tuto pomoc poskytuje v souladu se zásadami evangelia a v duchu lásky, která slouží.

Charita Bohumín se  zaměřuje především na pomoc seniorům, osobám bez přístřeší, dále sociálně slabým občanům města Bohumín i jeho okolí a těm, kdo se z různých důvodů ocitají v tíživé situaci. V rámci projektu Adopce na dálku podporuje vzdělání a zdravotní péči 3 dětí ze Zakarpatské Ukrajiny.

Služby Charity Bohumín