Občanská poradna v Bohumíně

                 IMG_20200724_081948

V Občanské poradně v Bohumíně se věnujeme lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou pociťují jako nepříznivou a nedokáží ji řešit vlastními silami. Poskytujeme jim informace, rady a pomoc k tomu, aby svou situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili.

KONTAKT pro vaše dotazy:

 • Mobil: 739 002 717
 • Telefon: 593 035 047
 • Email: opbohumin@seznam.cz
 • Adresa: Štefánikova 957, Bohumín - Nový Bohumín, 735 81    Mapa. Zde nás najdete.

____________________________________________________________________________________________________________

OTEVÍRACÍ DOBA: 

 • Pondělí      8 – 12       13 –17
 • Úterý          8 –12          
 • Středa        8 –12       13 –17
 • Čtvrtek       8 –12         

Není potřeba se na schůzku objednávat, přijďte kdykoli vám to bude vyhovovat, v běžné otevírací době. 
Poslední uživatel je přijat 45 minut před koncem provozní doby.

Poradenství poskytujme zdarma, anonymně, s úctou a respektem.
Objednaným klientům se věnujeme: Úterý 15 - 18, Čtvrtek 15 - 18, Pátek 8 - 11.
Těšíme se na vás. 

____________________________________________________________________________________________________________


S čím vám můžeme pomoci

dluhy, exekuce (splátkové kalendáře, maximální možné srážky z příjmů, návrhy na zastavování exekucí, aj.),
oddlužení (insolvence, osobní bankrot, aj.),
péče o děti (soudní svěření do péče jednomu z rodičů, aj.),
výživné
(pro děti, pro manžely, pro rozvedené manžely, aj.),
rozvod manželství aj.
sociální dávky (na jaké dávky máte nárok, pomoc s vyplněním tiskopisů, aj.),
důchody (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský/vdovecký, námitky proti nepřiznání důchodu, aj.),
zaměstnanost (hledání nového zaměstnání, práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu, povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele, nemoc z povolání, pracovní úraz, odškodné, odstupné, aj.),
evidence na úřadu práce (práva a povinnosti uchazeče, odvolání proti vyřazení z evidence, aj.),
majetkoprávní vztahy (darovací smlouvy, společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, aj.)
ochrana spotřebitele (před praktikami energošmejdů, podomních prodejců, online prodejců, aj.),
trestní záležitosti (žádost o přeřazení do jiné věznice, o zahlazení odsouzení, oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, aj.),
nemocenské dávky
zdravotní pojištění (kdy si musím hradit sám a kdy za mne hradí stát, žádost o odpuštění penále na zdr.,pojišťovnu, aj.)
občanské soudní řízení (jak podat návrh k soudu, soudní poplatky, jak probíhá soudní řízení, odvolání, lhůty, aj.)
bydlení (nájem bytu, podnájem bytu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, skončení nájmu, kauce, aj.)
a jiné.

____________________________________________________________________________________________________________

Služba je poskytována ve vstřícném prostředí viz. fotografie z poradny.

____________________________________________________________________________________________________________

   Ohodnoťte nás (Firmy.cz)
___________________________________________________________________________________________________________

Jak probíhá setkání v poradně:

S poradcem projednáte svou obtížnou situaci a společně si ujasníte, čeho chcete dosáhnout. S poradcem hledáte způsoby řešení. Jste obeznámeni, jaká máte práva, povinnosti, možnosti řešení vašeho dotazu. Vy sami se rozhodujete pro výběr z nabídnutých variant. Poradce vám podle potřeby poskytuje podporu a nezbytnou praktickou pomoc např. pomoc s vyplňování tiskopisů, formulářů, sepisování návrhů k soudu, odvolání, dopisy na úřady, exekutory, insolvenční správce, věřitele, apod.. Poradce respektuje váš názor i rozhodnutí. Kdykoliv můžete určit, kterou oblast chcete řešit přednostně. Kdykoli můžete setkání bez udání důvodu ukončit.

____________________________________________________________________________________________________________

Informace pro nového zájemce o službu při vstupu do poradny:

 1. Přicházíte do Občanské poradny v Bohumíně, poskytujeme odborné sociální poradenství, jsme sociální pracovnícI.
 2. Můžeme Vám poskytnout informaci, radu nebo praktickou pomoc.
 3. Každé naše setkání trvá maximálně 45 minut. Můžete nás navštěvovat opakovaně.
 4. Poradenství poskytujeme zdarma. (Výjimka - pokud výslovně žádáte kopírovat 2Kč/stránka, nebo telefonovat 3Kč/min.)
 5. Jsme anonymní služba, tzn., že si nenecháváme žádné vaše osobní údaje, klienti jsou u nás vedeni pouze pod přezdívkou, kterou si sami zvolí.
 6. Zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od vás při konzultaci dozvíme, rovněž tak zachováváme mlčenlivost o tom, že jste poradnu navštívil. (Výjimkou je, když se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, pak má běžnou ohlašovací povinnost na Policii, jako každý jiný občan, tak jako i vy.)
 7. Máte svá práva např. podat připomínku či stížnost, můžete kdykoli ukončit využívání služby bez udání důvodu. Máte ale i povinnosti např. chovat se ohleduplně, neničit majetek poradny, nekouřit zde, nepožívat alkoholické nápoje nebo omamné látky, omluvit se, pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín k oddlužení apod. Svá práva a povinnosti najdete na nástěnce v čekárně nebo na webových stránkách poradny.
 8. Pokud nebudete dodržovat své povinnosti, můžeme vám vypovědět smlouvu o poskytování poradenství.
 9. Pokud budete souhlasit s těmito našimi podmínkami a pokud my váš dotaz budeme moci řešit, je tím uzavřena ústní dohoda mezi vámi a poradnou. Smlouva o poradenství skončí tři měsíce po vašem posledním dotazu. (Výjimkou je oddlužení, kde smlouva trvá až do povolení oddlužení).

_____________________________________________________________________________________________________________

Vaše práva a povinnosti v poradně:

 1. Uživatel využívá službu dobrovolně.
 2. Uživatel může kdykoli ukončit využívání služby, a to bez udání důvodu.
 3. Uživatel má právo na respektování všech svých rozhodnutí týkajících se využívání služby.
 4. Uživatel má právo vzít s sebou do čekárny i poradny kočárek, dětské odrážedlo, mokrý deštník.
 5. V prostorách čekárny a poradny není veřejné WC pro zájemce či uživatele. Tito mohou využít WC na Městském úřadě, který je od poradny vzdálen pět minut pěší chůze.
 6. Uživatel má právo v čekárně otevřít hlavní vchodové dveře, když je zde dusno, anebo rozsvítit světlo, když je zde šero, a to dle vlastního uvážení a po dohodě s ostatními osobami v čekárně.
 7. Povinností uživatele je chovat se tolerantním a ohleduplným způsobem k ostatním uživatelům a zaměstnancům. Uživatel nesmí nikomu vyhrožovat, nikoho urážet, ani se posmívat či jinak snižovat důstojnost člověka. Uživatel nesmí nikoho fyzicky napadat.
 8. Uživatel má povinnost dodržovat pořádek ve všech prostorách čekárny a poradny.
 9. Uživatel má povinnost chovat se tak, aby neničil majetek poradny, nesmí zcizit cokoli z majetku poradny ani majetku jiných uživatelů.
 10. Uživatel v prostorách čekárny a poradny nesmí kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky.
 11. Uživatel do čekárny a poradny nesmí přivést žádné zvíře, výjimkou je slepecký vodící pes.
 12. Uživatel má právo na výpis ze Záznamového archu vedeném poradnou v elektronické podobě.
 13. Uživatel má právo vyjadřovat se ke způsobu poskytování služby a k její kvalitě. Může tak učinit jmenovitě či anonymně. V čekárně na nástěnce a na webových stránkách poradny charita.cz/obcanska-poradna/ jsou umístěna Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností. Připomínky, pochvaly nebo stížnosti budou sloužit jako podněty pro další práci poradců a zkvalitňování poskytování služby.
 14. Je-li uživatel objednán k sepsání insolvenčního návrhu na konkrétní den a čas, a nemůže-li se dostavit na objednaný termín, má povinnost omluvit se (osobně nebo tel.) nejpozději do 12:00 hod. toho dne, na který je objednán. Jinak se jedná o porušení povinností  vyplývajících ze smlouvy, což je důvod pro ukončení služby.