OBČANSKÁ PORADNA V BOHUMÍNĚ

logo

Služba odborného sociálního poradenství je

spolufinancována z dotací moravskoslezského

kraje.

Dotace byla poskytnuta v roce 2015, 2016, 2017 i v

roce 2018. 

 

Vznik poradny: 3.9.2001
Vedoucí poradny: Bc. Lucie Fábryová, DiS
Poradna je členem Asociace občanských poraden v ČR
Zřizovatel: Charita Bohumín

 

Video o poradně (video FLV)Video o poradně

 

POSLÁNÍ OBČANSKÉ PORADNY:

Poskytovat informace, rady a pomoc občanům, kteří se ocitli v životní situaci, kterou pociťují jako neříznivou a nedokáží ji řešit vlastními silami.

 

CÍLE OBČANSKÉ PORADNY:

1.      Informovaný uživatel v oblasti občanských práv a povinností a dostupných služeb.
2.      Uživatel, který se s podporou poradny rozhoduje pro způsob řešení své situace.
3.      Uživatel, který získal nebo zlepšil dovednost (vy)řešit svou obtížnou situaci s praktickou pomocí poradny. 
 

 

CÍLOVÁ SKUPINA OBČANSKÉ PORADNY:

Občané starší 16-ti let, patřící do některé z těchto skupin: osamělí rodiče, nezaměstnaní, senioři, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší, národnostní menšiny, oběti domácího násilí, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, osoby zadlužené, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, oběti podvodného jednání obchodníků, osoby se zkušeností s trestnou činností.

Službu neposkytujeme osobám:
- které se nedomluví česky ani slovensky a nemají vlastního překladatele
- se závažnou poruchou komunikace nebo se sluchovou vadou, které nejsou schopny se domluvit 
   běžným ani jiným způsobem a nemají vlastního tlumočníka

 


ZÁSADY OBČANSKÉ PORADNY:

Bezplatnost -  poradenství je poskytováno zdarma. Výjimku tvoří fakultativní služby poskytnuté na výslovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování, viz Ceník fakultativních služeb.

Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od uživatele při konzultaci dozví, rovněž tak poradna zachovává mlčenlivost o tom, že uživatel poradnu navštívil. Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan.

Respekt k uživatelům – respektujeme osobu uživatele, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo uživatele vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.

Individuální přístup – přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Uživatel sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislostporadenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

 

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME V 18-ti OBLASTECH:

1. sociální dávky
2. sociální pomoc
3. pojištění
4. pracovně právní vztahy a zaměstnanost
5. bydlení
6. rodina a mezilidské vztahy
7. majetkoprávní vztahy a náhrada škody
8. finanční a rozpočtová problematika
9. zdravotnictví
10. školství a vzdělávání
11. ekologie, právo životního prostředí
12. ochrana spotřebitele
13. základy práva ČR
14. právní systém EU
15. občanské soudní řízení
16. veřejná správa
17. trestní právo
18. ústavní právo


 

ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na třech praktických úrovních a zahrnuje:

1. Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Příklady:

- uživatel se táže na obsah konkrétního paragrafu
- poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci
- poradce naslouchá uživateli

 

2. Rada

Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení.

Příklady:
- uživatel chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení
- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu

 

3. Aktivní pomoc

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele.

Příklady:
- poradce pomáhá uživateli vyplňovat jeho formuláře
- poradce pomáhá s psaním dopisů a podání
- poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu
- poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku
- poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem
- poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele

 

 

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU 

Poradna může podle § 91 odst. 3 písm, a,b,d Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

a) Poradna neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
(např. Zájemce žádá úředně ověřit podpis na smlouvě. Zájemce žádá peníze, jídlo, ošacení, ubytování.)


b) Poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
(např. Zájemce žádá objednat na termín, který je již obsazen jinou osobou. Zájemce žádá o službu ve chvíli, kdy poradna nemá současně dalšího volného poradce pro poskytnutí služby.)


d) Zájemce opětovně žádá o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
(např. Zájemci byla vypovězena smlouva, protože porušoval povinnosti, které mu z ní vyplývaly.)KONZULTACE:

 • Délka jedné konzultace je max. 45 minut. Poté je uživatel odkázán na další schůzku.
 • Průběh konzultace: v poradně uživatel objasní svou problémovou situaci a společně s poradcem si ujasní, čeho chce uživatel dosáhnout. Poradce seznámí uživatele s příslušnou právní úpravou, s jeho právy a povinnostmi a společně hledají způsoby řešení problému uživatele s ohledem na důsledky jednotlivých možností. Uživatel se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. Poradce vždy respektuje názor a rozhodnutí uživatele. Uživatel může kdykoliv ukončit konzultaci, může změnit téma nebo určit, který problém chce řešit přednostně. Při řešení složitějších záležitostí může poradce konzultovat dotaz s externími specialisty a uživateli tak může být nabídnuta další schůzka.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PORADNY

 1. Uživatel využívá službu dobrovolně.
 2. Uživatel může kdykoli ukončit využívání služby, a to bez udání důvodu.
 3. Uživatel má právo na respektování všech svých rozhodnutí týkajících se využívání služby.
 4. Uživatel má právo vzít s sebou do čekárny i poradny kočárek, dětské odrážedlo, mokrý deštník.
 5. Uživatel má právo otevřít hlavní vchodové dveře čekárny, když je zde dusno, anebo rozsvítit světlo, když je zde šero, a to dle vlastního uvážení a po dohodě s ostatními osobami v čekárně.
 6. V prostorách čekárny a poradny není veřejné WC pro zájemce či uživatele. Tito mohou využít WC na Městském úřadě, který je od poradny vzdálen pět minut pěší chůze.
 7. Uživatel má právo nahlížet do Záznamového archu vedeném poradnou v elektronické podobě.
 8. Uživatel má právo vyjadřovat se ke způsobu poskytování služby a k její kvalitě. Může tak učinit jmenovitě či anonymně. V čekárně na nástěnce a na webových stránkách poradny charita.cz/obcanska-poradna/ jsou umístěna Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností. Připomínky, pochvaly nebo stížnosti budou sloužit jako podněty pro další práci poradců a zkvalitňování poskytování služby.
 9. Povinností uživatele je chovat se tolerantním a ohleduplným způsobem k ostatním uživatelům a zaměstnancům. Uživatel nesmí nikomu vyhrožovat, nikoho urážet, ani se posmívat či jinak snižovat důstojnost člověka. Uživatel nesmí nikoho fyzicky napadat.
 10. Uživatel má povinnost dodržovat pořádek ve všech prostorách čekárny a poradny.
 11. Uživatel má povinnost chovat se tak, aby neničil majetek poradny, nesmí zcizit cokoli z majetku poradny ani majetku jiných uživatelů.
 12. Uživatel v prostorách čekárny a poradny nesmí kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky.
 13. Uživatel do čekárny a poradny nesmí přivést žádné zvíře, výjimkou je slepecký vodící pes.
 14. Je-li uživatel objednán k sepsání insolvenčního návrhu na konkrétní den a čas, a nemůže-li se dostavit na objednaný termín, má povinnost omluvit se (osobně nebo tel.) nejpozději do 12:00 hod. toho dne, na který je objednán. Jinak se jedná o porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, což je důvod pro ukončení služby.DRUH POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytujeme sociální poradenství podle § 37 zákona o sociálních službách


1. Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:
a)      poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b)      poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
c)      poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
d)     poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.


2. Odborné sociální poradenství
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb:
Poradna předává obecné informace, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele.
Činnost Zprostředkování kontaktu (ZK) je v poradně evidována jako úroveň služby 1, tj.  "Informace" (viz Úroveň poskytovaných služeb").
Příklady:
- uživatel se táže na obsah určitého paragrafu
- poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci
- poradce naslouchá uživateli
b)     sociálně terapeutické činnosti:
Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání.
Poradna vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí mu alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení, seznamuje s jejich důsledky, uživatel se s podporou poradny rozhoduje pro způsob řešení své situace.
Příklady:
- uživatel chce ukončit pracovní poměr, ptá se na možné způsoby, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení
- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu
Tato činnost "Sociálně terapeutické činnosti" (STC) je v poradně evidována jako úroveň služby 2, tj. "Rada" (viz "Úroveň poskytovaných služeb").
 c)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 Poradna uživateli poskytuje praktickou pomoc k (vy)řešení jeho obtížné situace. 
- Poradna poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Příklad:
·         poradce pomáhá vyplňovat formuláře uživatele
·         poradce pomáhá s psaním dopisů, smluv, podání, insolvenčních návrhů
·         poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu
·         poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku
·         poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem
·         poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele
- Poradna poskytuje pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Příklad:
·        Uživatelka je bývalou obětí domácího násilí, nyní je rozvedená a cítí se osamělá, chtěla by se přátelit s původními kamarádkami, jejichž přátelství ustalo, když bývalý manžel tyto kontakty zakazoval. Uživatelka žádá poradce, aby telefonicky kontaktoval některé její bývalé kamarádky a vysvětlil jim, že uživatelka se s pomocí poradny opět adaptuje na běžný způsob života a má zájem obnovit původní přátelství. Poradce jí vyhoví.
Činnost "Pomoc při uplatňování práv …" (PUP) je v poradně evidována jako úroveň služby 3, tj. Aktivní pomoc (viz "Úroveň poskytovaných služeb").

   

   

­ Certifikáty

 Připomínky a stížnosti - Pravidla pro podávání a vyřizování

Připomínky a stížnosti - Formulář

Podpořte nás!