Další informace o službě

Poslání

V Občanské poradně v Bohumíně se věnujeme lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou pociťují jako nepříznivou a nedokáží ji řešit vlastními silami. Poskytujeme jim informace, rady a pomoc k tomu, aby svou situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili.

Cíle

 1. Uživatel, který se orientuje ve svých právech a povinnostech a v dostupných službách na základě informací poradny.
 2. Uživatel, který se rozhoduje pro způsob řešení své nepříznivé sociální situace s využitím rad poradny.
 3. Uživatel, který získal nebo zlepšil dovednost (vy)řešit svou nepříznivou sociální situaci s praktickou pomocí poradny. 

Cíle č. 1 bude dosaženo, když uživateli poradna poskytne minimálně základní sociální poradenství na nejnižší úrovni, tj. informace (viz Úroveň poskytovaných služeb bod 1).

Cíle č. 2 bude dosaženo, když uživatel od poradny obdrží minimálně dvě možnosti řešení své situace s jejich důsledky a mezi nimi se rozhoduje (viz Úroveň poskytovaných služeb bod 2).

Cíle č. 3 bude dosaženo, když uživatel od poradny obdrží minimálně jednu praktickou pomoc
(viz Úroveň poskytovaných služeb bod 3).

Zásady

Bezplatnost -  poradenství je poskytováno zdarma. Výjimku tvoří fakultativní služby poskytnuté na výslovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování, viz Ceník fakultativních služeb.                                         

Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od uživatele při konzultaci dozví, rovněž tak poradna zachovává mlčenlivost o tom, že uživatel poradnu navštívil. Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan. 

Respekt k uživatelům – respektujeme osobu uživatele, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo uživatele vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.

Individuální přístup – přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Uživatel sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislost – poradenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

Podrobnější informace o způsobu poskytování služby

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME V 18-ti OBLASTECH:

1. sociální dávky
2. sociální pomoc
3. pojištění
4. pracovně právní vztahy a zaměstnanost
5. bydlení
6. rodina a mezilidské vztahy
7. majetkoprávní vztahy a náhrada škody
8. finanční a rozpočtová problematika
9. zdravotnictví
10. školství a vzdělávání
11. ekologie, právo životního prostředí
12. ochrana spotřebitele
13. základy práva ČR
14. právní systém EU
15. občanské soudní řízení
16. veřejná správa
17. trestní právo
18. ústavní právo

 

ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na třech praktických úrovních a zahrnuje:

1. Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Příklady:

- uživatel se táže na obsah konkrétního paragrafu
- poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci
- poradce naslouchá uživateli

2. Rada

Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení.

Příklady:
- uživatel chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení
- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu

3. Aktivní pomoc

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele.

Příklady:
- poradce pomáhá uživateli vyplňovat jeho formuláře
- poradce pomáhá s psaním dopisů a podání
- poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu
- poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku
- poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem
- poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele

 

DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Poskytujeme sociální poradenství podle § 37 zákona o sociálních službách

1. Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství při poskytování sociálních služeb se zajišťuje
v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 

2. Odborné sociální poradenství

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují

v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb:

Poradna předává obecné informace, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Činnost Zprostředkování kontaktu (ZK) je v poradně evidována jako úroveň služby 1, tj.  "Informace" (viz Úroveň poskytovaných služeb").

Příklady:

 • - uživatel se táže na obsah určitého paragrafu
 • - poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci
 • - poradce naslouchá uživateli

 

Poradna používá odkazování a předávání zájemců či uživatelů na jiné instituce a služby.

Odkazování:

V případech, kdy individuální situace zájemců vyžaduje specializovanou pomoc, odkazujeme na odborné služby (např. Centrum pro integraci cizinců, Probační a mediační služba aj.)

* Příklady odkazování:

Zájemce/uživatel žádá o konzultaci s právníkem - je odkázán na právníka.

Zájemce/uživatel žádá sepsat závěť formou notářského zápisu - je odkázán na notáře.

Zájemce/uživatel žádá od poradny vystavení potvrzení o svém zdravotním stavu - je odkázán na svého lékaře.

Zájemce/uživatel žádá originální výpis z katastru nemovitostí - je odkázán na katastrální úřad, czech-point.

Zájemce/uživatel žádá podat žádost o důchod - je odkázán na okresní správu sociálního zabezpečení.

Zájemce/uživatel chce nahlédnout do svého soudního spisu - je odkázán na soud.

Zájemce chce ústně svědčit ve věci trestného činu - je odkázán na policii.

Zájemce/uživatel žádá zaplatit v hotovosti v poradně zdravotní pojištění - je odkázán na zdravotní pojišťovnu.

Zájemce o poradenskou službu je cizinec, nedomluví se česky a nemá vlastního překladatele - je poradnou odkázán na poradnu pro cizince.

Zájemce/uživatel žádá přeložit dokumentaci do cizího jazyka - je odkázán na překladatele.

 Předávání:

Děje se pouze na žádost zájemce/uživatele, který byl odkázán a navíc žádá, aby mu poradna  zprostředkovala schůzku u odkazované instituce či služby. 

b) sociálně terapeutické činnosti:

Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Poradna vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí mu alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení, seznamuje s jejich důsledky, uživatel se s podporou poradny rozhoduje pro způsob řešení své situace. Tato činnost "Sociálně terapeutické činnosti" (STC) je v poradně evidována jako úroveň služby 2, tj. "Rada" (viz "Úroveň poskytovaných služeb").

Příklady:

- uživatel chce ukončit pracovní poměr, ptá se na možné způsoby, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení

- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Poradna uživateli poskytuje praktickou pomoc k (vy)řešení jeho obtížné situace. Činnost "Pomoc při uplatňování práv …" (PUP) je v poradně evidována jako úroveň služby 3, tj. Aktivní pomoc (viz "Úroveň poskytovaných služeb").

Poradna poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Příklady:

 • poradce pomáhá vyplňovat formuláře uživatele
 • poradce pomáhá s psaním dopisů, smluv, podání, insolvenčních návrhů
 • poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu
 • poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku
 • poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem
 • poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele

- Poradna poskytuje pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Příklad:

 • Uživatelka je bývalou obětí domácího násilí, nyní je rozvedená a cítí se osamělá, chtěla by se přátelit s původními kamarádkami, jejichž přátelství ustalo, když bývalý manžel tyto kontakty zakazoval. Uživatelka žádá poradce, aby telefonicky kontaktoval některé její bývalé kamarádky a vysvětlil jim, že uživatelka se s pomocí poradny opět adaptuje na běžný způsob života a má zájem obnovit původní přátelství. Poradce jí vyhoví.

 

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU 

Poradna může podle § 91 odst. 3 písm, a,b,d Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

a) Poradna neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
(např. Zájemce žádá úředně ověřit podpis na smlouvě. Zájemce žádá peníze, jídlo, ošacení, ubytování.)


b) Poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
(např. Zájemce žádá objednat na termín, který je již obsazen jinou osobou. Zájemce žádá o službu ve chvíli, kdy poradna nemá současně dalšího volného poradce pro poskytnutí služby.)


d) Zájemce opětovně žádá o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
(např. Zájemci byla vypovězena smlouva, protože porušoval povinnosti, které mu z ní vyplývaly.)

 

PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Uživatel objasní poradci svou obtížnou situaci a společně s ním si ujasní, čeho chce dosáhnoutPoradce seznámí uživatele s příslušnou právní úpravou, s jeho právy a povinnostmi a společně hledají způsoby řešení problému uživatele s ohledem na důsledky jednotlivých možností. Uživatel se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. Poradce poskytuje uživateli nezbytnou praktickou pomoc k řešení jeho obtížné situace. Poradce vždy respektuje názor a rozhodnutí uživatele. Uživatel může kdykoliv ukončit konzultaci, může změnit téma nebo určit, kterou oblast chce řešit přednostně.

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Služby v občanské poradně jsou poskytovány zdarma. Zpoplatněny jsou pouze fakultativní služby poskytnuté na výslovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování. Kopírovat a telefonovat mohou pouze uživatelé služeb Občanské poradny, kteří v poradně řeší svou záležitost a v rámci ní potřebují zhotovit kopie dokumentů nebo telefonovat. Poplatky za kopírování a telefonování se platí poradci. Poradce o těchto poplatcích vede záznamy. Cena za tyto služby je stanovena v „Ceníku fakultativních služeb“.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ PORADNY

 1. Uživatel využívá službu dobrovolně.
 2. Uživatel může kdykoli ukončit využívání služby, a to bez udání důvodu.
 3. Uživatel má právo na respektování všech svých rozhodnutí týkajících se využívání služby.
 4. Uživatel má právo vzít s sebou do čekárny i poradny kočárek, dětské odrážedlo, mokrý deštník.
 5. Uživatel má právo otevřít hlavní vchodové dveře čekárny, když je zde dusno, anebo rozsvítit světlo, když je zde šero, a to dle vlastního uvážení a po dohodě s ostatními osobami v čekárně.
 6. V prostorách čekárny a poradny není veřejné WC pro zájemce či uživatele. Tito mohou využít WC na Městském úřadě, který je od poradny vzdálen pět minut pěší chůze.
 7. Uživatel má právo nahlížet do Záznamového archu vedeném poradnou v elektronické podobě.
 8. Uživatel má právo vyjadřovat se ke způsobu poskytování služby a k její kvalitě. Může tak učinit jmenovitě či anonymně. V čekárně na nástěnce a na webových stránkách poradny charita.cz/obcanska-poradna/ jsou umístěna Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností. Připomínky, pochvaly nebo stížnosti budou sloužit jako podněty pro další práci poradců a zkvalitňování poskytování služby.
 9. Povinností uživatele je chovat se tolerantním a ohleduplným způsobem k ostatním uživatelům a zaměstnancům. Uživatel nesmí nikomu vyhrožovat, nikoho urážet, ani se posmívat či jinak snižovat důstojnost člověka. Uživatel nesmí nikoho fyzicky napadat.
 10. Uživatel má povinnost dodržovat pořádek ve všech prostorách čekárny a poradny.
 11. Uživatel má povinnost chovat se tak, aby neničil majetek poradny, nesmí zcizit cokoli z majetku poradny ani majetku jiných uživatelů.
 12. Uživatel v prostorách čekárny a poradny nesmí kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky.
 13. Uživatel do čekárny a poradny nesmí přivést žádné zvíře, výjimkou je slepecký vodící pes.
 14. Je-li uživatel objednán k sepsání insolvenčního návrhu na konkrétní den a čas, a nemůže-li se dostavit na objednaný termín, má povinnost omluvit se (osobně nebo tel.) nejpozději do 12:00 hod. toho dne, na který je objednán. Jinak se jedná o porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, což je důvod pro ukončení služby.

 

Maximální délka jedné intervence (jednání s uživatelem) je 45 min.
Poslední uživatel je přijat 45 minut před koncem provozní doby.

 

Informace pro nového zájemce o službu při vstupu do poradny:

 • Jste v Občanské poradně v Bohumíně,poskytujeme odborné sociální poradenství, jsme sociální pracovníci.
 • Můžeme Vám poskytnout informaci, radu nebo praktickou pomoc.
 • Každé naše setkání trvá maximálně 45 minut. Můžete nás navštěvovat opakovaně.
 • Poradenství poskytujeme zdarma. (Výjimka - pokud výslovně žádáte kopírovat nebo telefonovat.)
 • Jsme anonymní služba, tzn., že si nenecháváme žádné vaše osobní údaje, klienti jsou u nás vedeni pouze pod přezdívkou, kterou si sami zvolí.
 • Zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od vás při konzultaci dozvíme, rovněž tak zachováváme mlčenlivost o tom, že jste poradnu navštívil. (Výjimkou je, když se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, pak má běžnou ohlašovací povinnost na Policii, jako každý jiný občan, tak jako i vy.)
 • Máte svá práva např. podat připomínku či stížnost, můžete kdykoli ukončit využívání služby bez udání důvodu. Máte ale i povinnosti např. chovat se ohleduplně, neničit majetek poradny, nekouřit zde, nepožívat alkoholické nápoje nebo omamné látky, omluvit se, pokud se nemůžete dostavit na objednaný termín k oddlužení apod. Svá práva a povinnosti najdete na nástěnce v čekárně nebo na webových stránkách poradny.
 • Pokud nebudete dodržovat své povinnosti, můžeme vám vypovědět smlouvu o poskytování poradenství.
 • Pokud budete souhlasit s těmito našimi podmínkami a pokud my váš dotaz budeme moci řešit, je tím uzavřena ústní dohoda mezi vámi a poradnou. Smlouva o poradenství skončí tři měsíce po vašem posledním dotazu. (Výjimkou je oddlužení, kde smlouva trvá až do povolení oddlužení).

Podněty, připomínky, stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

Služba je poskytována bezplatně