Další informace o službě

Poslání

V Občanské poradně v Bohumíně se věnujeme lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou pociťují jako nepříznivou a nedokáží ji řešit vlastními silami. Poskytujeme jim informace, rady a pomoc k tomu, aby svou situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili.

Cíle

 1. Uživatel, který se orientuje ve svých právech a povinnostech a v dostupných službách na základě informací poradny.
 2. Uživatel, který se rozhoduje pro způsob řešení své nepříznivé sociální situace s využitím rad poradny.
 3. Uživatel, který získal nebo zlepšil dovednost (vy)řešit svou nepříznivou sociální situaci s praktickou pomocí poradny. 

Cíle č. 1 bude dosaženo, když uživateli poradna poskytne minimálně základní sociální poradenství na nejnižší úrovni, tj. informace (viz Úroveň poskytovaných služeb bod 1).

Cíle č. 2 bude dosaženo, když uživatel od poradny obdrží minimálně dvě možnosti řešení své situace s jejich důsledky a mezi nimi se rozhoduje (viz Úroveň poskytovaných služeb bod 2).

Cíle č. 3 bude dosaženo, když uživatel od poradny obdrží minimálně jednu praktickou pomoc
(viz Úroveň poskytovaných služeb bod 3).

Zásady

Bezplatnost -  poradenství je poskytováno zdarma. Výjimku tvoří fakultativní služby poskytnuté na výslovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování, viz Ceník fakultativních služeb.                                         

Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradna zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od uživatele při konzultaci dozví, rovněž tak poradna zachovává mlčenlivost o tom, že uživatel poradnu navštívil. Výjimka: V případě, že se poradce dozví informaci o spáchání trestného činu, má podle platných právních předpisů ČR ohlašovací povinnost na Policii ČR jako každý jiný občan. 

Respekt k uživatelům – respektujeme osobu uživatele, jeho jedinečnost, odlišnost, životní hodnoty, právo uživatele vyjádřit svá přání, potřeby, názory, obavy, rozhodnutí.

Individuální přístup – přistupujeme k uživateli s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Uživatel sám určuje rozsah využití nabízených služeb.

Nestrannost – pomoc a rady poskytujeme bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislost – poradenství poskytujeme nezávisle na zájmech státních nebo jiných organizací a organizací, které poradnu finančně podporují.

Podrobnější informace o způsobu poskytování služby

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME V 18-ti OBLASTECH:

1. sociální dávky
2. sociální pomoc
3. pojištění
4. pracovně právní vztahy a zaměstnanost
5. bydlení
6. rodina a mezilidské vztahy
7. majetkoprávní vztahy a náhrada škody
8. finanční a rozpočtová problematika
9. zdravotnictví
10. školství a vzdělávání
11. ekologie, právo životního prostředí
12. ochrana spotřebitele
13. základy práva ČR
14. právní systém EU
15. občanské soudní řízení
16. veřejná správa
17. trestní právo
18. ústavní právo

 

ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována na třech praktických úrovních a zahrnuje:

1. Informace

Obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení.

Příklady:

- uživatel se táže na obsah konkrétního paragrafu
- poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci
- poradce naslouchá uživateli

2. Rada

Rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení.

Příklady:
- uživatel chce ukončit pracovní poměr, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení
- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu

3. Aktivní pomoc

Jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí následné práce, kterou provádí poradce v zájmu uživatele.

Příklady:
- poradce pomáhá uživateli vyplňovat jeho formuláře
- poradce pomáhá s psaním dopisů a podání
- poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu
- poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku
- poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem
- poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele

 

DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Poskytujeme sociální poradenství podle § 37 zákona o sociálních službách

1. Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství při poskytování sociálních služeb se zajišťuje
v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 

2. Odborné sociální poradenství

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují

v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb:

Poradna předává obecné informace, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele. Činnost Zprostředkování kontaktu (ZK) je v poradně evidována jako úroveň služby 1, tj.  "Informace" (viz Úroveň poskytovaných služeb").

Příklady:

 • - uživatel se táže na obsah určitého paragrafu
 • - poradna předává uživateli kontaktní údaje na jinou instituci
 • - poradce naslouchá uživateli

 

Poradna používá odkazování a předávání zájemců či uživatelů na jiné instituce a služby.

Odkazování:

V případech, kdy individuální situace zájemců vyžaduje specializovanou pomoc, odkazujeme na odborné služby (např. Centrum pro integraci cizinců, Probační a mediační služba aj.)

* Příklady odkazování:

Zájemce/uživatel žádá o konzultaci s právníkem - je odkázán na právníka.

Zájemce/uživatel žádá sepsat závěť formou notářského zápisu - je odkázán na notáře.

Zájemce/uživatel žádá od poradny vystavení potvrzení o svém zdravotním stavu - je odkázán na svého lékaře.

Zájemce/uživatel žádá originální výpis z katastru nemovitostí - je odkázán na katastrální úřad, czech-point.

Zájemce/uživatel žádá podat žádost o důchod - je odkázán na okresní správu sociálního zabezpečení.

Zájemce/uživatel chce nahlédnout do svého soudního spisu - je odkázán na soud.

Zájemce chce ústně svědčit ve věci trestného činu - je odkázán na policii.

Zájemce/uživatel žádá zaplatit v hotovosti v poradně zdravotní pojištění - je odkázán na zdravotní pojišťovnu.

Zájemce o poradenskou službu je cizinec, nedomluví se česky a nemá vlastního překladatele - je poradnou odkázán na poradnu pro cizince.

Zájemce/uživatel žádá přeložit dokumentaci do cizího jazyka - je odkázán na překladatele.

 Předávání:

Děje se pouze na žádost zájemce/uživatele, který byl odkázán a navíc žádá, aby mu poradna  zprostředkovala schůzku u odkazované instituce či služby. 

b) sociálně terapeutické činnosti:

Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Poradna vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí mu alternativy řešení, posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení, seznamuje s jejich důsledky, uživatel se s podporou poradny rozhoduje pro způsob řešení své situace. Tato činnost "Sociálně terapeutické činnosti" (STC) je v poradně evidována jako úroveň služby 2, tj. "Rada" (viz "Úroveň poskytovaných služeb").

Příklady:

- uživatel chce ukončit pracovní poměr, ptá se na možné způsoby, poradce nabízí různé varianty a společně zvažují výhody a nevýhody možných řešení

- uživatel chce řešit svou obtížnou finanční situaci a spolu s poradcem zvažují možnosti zvýšení příjmu

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Poradna uživateli poskytuje praktickou pomoc k (vy)řešení jeho obtížné situace. Činnost "Pomoc při uplatňování práv …" (PUP) je v poradně evidována jako úroveň služby 3, tj. Aktivní pomoc (viz "Úroveň poskytovaných služeb").

Poradna poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Příklady:

 • poradce pomáhá vyplňovat formuláře uživatele
 • poradce pomáhá s psaním dopisů, smluv, podání, insolvenčních návrhů
 • poradce sestavuje uživateli splátkový kalendář k úhradě jeho dluhu
 • poradce vysvětluje uživateli obsah jeho soudního rozsudku
 • poradce v zájmu uživatele telefonicky vyřizuje přerušenou dodávku elektřiny s distributorem
 • poradce komunikuje s exekutorem emailovou poštou v zájmu uživatele

- Poradna poskytuje pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Příklad:

 • Uživatelka je bývalou obětí domácího násilí, nyní je rozvedená a cítí se osamělá, chtěla by se přátelit s původními kamarádkami, jejichž přátelství ustalo, když bývalý manžel tyto kontakty zakazoval. Uživatelka žádá poradce, aby telefonicky kontaktoval některé její bývalé kamarádky a vysvětlil jim, že uživatelka se s pomocí poradny opět adaptuje na běžný způsob života a má zájem obnovit původní přátelství. Poradce jí vyhoví.

 

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU 

Poradna může podle § 91 odst. 3 písm, a,b,d Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

a) Poradna neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
(např. Zájemce žádá úředně ověřit podpis na smlouvě. Zájemce žádá peníze, jídlo, ošacení, ubytování.)


b) Poradna nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
(např. Zájemce žádá objednat na termín, který je již obsazen jinou osobou. Zájemce žádá o službu ve chvíli, kdy poradna nemá současně dalšího volného poradce pro poskytnutí služby.)


d) Zájemce opětovně žádá o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
(např. Zájemci byla vypovězena smlouva, protože porušoval povinnosti, které mu z ní vyplývaly.)

 

PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Uživatel objasní poradci svou obtížnou situaci a společně s ním si ujasní, čeho chce dosáhnoutPoradce seznámí uživatele s příslušnou právní úpravou, s jeho právy a povinnostmi a společně hledají způsoby řešení problému uživatele s ohledem na důsledky jednotlivých možností. Uživatel se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. Poradce poskytuje uživateli nezbytnou praktickou pomoc k řešení jeho obtížné situace. Poradce vždy respektuje názor a rozhodnutí uživatele. Uživatel může kdykoliv ukončit konzultaci, může změnit téma nebo určit, kterou oblast chce řešit přednostně.

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Služby v občanské poradně jsou poskytovány zdarma. Zpoplatněny jsou pouze fakultativní služby poskytnuté na výslovnou žádost uživatele tj. kopírování a telefonování. Kopírovat a telefonovat mohou pouze uživatelé služeb Občanské poradny, kteří v poradně řeší svou záležitost a v rámci ní potřebují zhotovit kopie dokumentů nebo telefonovat. Poplatky za kopírování a telefonování se platí poradci. Poradce o těchto poplatcích vede záznamy. Cena za tyto služby je stanovena v „Ceníku fakultativních služeb“.

Podněty, připomínky, stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

Služba je poskytována bezplatně.

 • Nepříznivá sociální situace

  Věnujeme se osobám v nepříznivé sociální situaci ohroženým sociálním vyloučením. Sociální vyloučení je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace je  taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti není schopna sama dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny, osoba je tak ohrožena sociálním vyloučením, jehož důvodem může být např.

  - věk
  - zdravotní stav (nemoc, invalidita, úraz)
  - situace v rodině a nejbližší komunitě (mateřství, ztráta živitele, rozvod, rozchod, ovdovění, nefungující zázemí a vztahy, osamocenost)
  - ztráta bydlení
  - nezaměstnanost a ztráta pracovních návyků
  - nedostatek informací, rad či praktické pomoci pro řešení svých problémů
  - nedostatečná orientace v úředních a právních záležitostech
  - osobní krize (akutní nebo dlouhotrvající; způsobující např. smutek, neklid, obavy, nejistotu, úzkost, nespavost)
  - osobní překážky (bezradnost, nedůvěra ve vlastní schopnosti, omezené sociální dovednosti, strach, bariéry v komunikaci)
  - finance (nedostatek finančních prostředků, zadluženost, závislost na systému sociálních dávek)
  - zkušenost s trestnou činností a domácím násilím
  - příslušnost k národnostní menšině
  - život v sociálně vyloučených komunitách (sociálně znevýhodňující prostředí)
  - rizikový způsobu života (sociální dezintegrace, nepřizpůsobení, životní návyky, konfliktní způsob života se společností)
  - předsudky okolí a hrozba sociálního vyloučení
  - komerční zneužití
  - časová nebo místní nedostupnosti jiných placených služeb v naléhavé situaci
  - aj.

Služba je financována vícezdrojově:

 • z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • z finačních prostředků Moravskoslezkého kraje,
 • z finačních prostředků Města Bohumín,
 • z úhrad klientů,
 • z darů a sbírek.

Služba odborného sociálního poradenství v Občanské poradně v Bohumíně je posykytována od 3. 9. 2001. V červnu roku 2006 byla registrována.