Další informace o službě

Poslání

Posláním Charitního domu sv. Kláry je poskytovat na přechodnou dobu podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci danou sníženou soběstačností vlivem věku a zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a tím umožnit pečujícím osobám prostor pro nezbytný odpočinek.  

Cíle

 • Klient má co nejvíce zachovány své zvyky z domácího prostředí

  - s klientem sestavujeme Plán péče, který odráží jeho zvyklosti, přání a potřeby

 • Klient je podpořen v zachování soběstačnosti v běžných úkonech

  - klienta motivujeme, aby pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech

 • Klient je podpořen v kontaktu se společenským prostředím

  - příbuzní a přátelé mohou klienta kdykoliv navštívit

   - klientovi nabízíme volnočasové aktivity a možnost kontaktu s okolím

 • Pečující osoba má prostor pro zajištění osobních záležitostí v době, kdy je postaráno                       o jejího blízkého.

Zásady

 • Lidskost – péče pracovníků je laskavá a ohleduplná. Do své práce vkládáme společně s lidskostí i duchovní rozměr.

 • Úcta a respekt – pracovníci respektují vlastní vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jednáme vždy slušně, s respektem a vítáme, když je úcta a ohleduplnost vzájemná.

 • Spolupráce a otevřenost – pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci s rodinou, přáteli a známými klientů.

 • Duchovní podpora – v souladu s křesťanskými hodnotami pracovníci přistupují ke každému člověku jako k jedinečné osobnosti a nabízí duchovní podporu, pokud o ní klient má zájem.

 • Individuální přístup – pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů a v takovém rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby.

Podněty, připomínky, stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

viz Dokumenty

Kapacita

Odlehčovací služba je poskytována v 5 dvoulůžkových pokojích. Je připravená pro deset klientů.

Místo a doba poskytování služby

Odlehčovací pobytová služba je poskytována na adrese Slezská 295, 735 81 Starý Bohumín a to 24 hodin denně v rámci nepřetržitého provozu.

Služba se sjednává dle potřeby zájemce o sociální službu. Může být poskytována opakovaně v součtu maximálně 6 měsíců v kalendářním roce. Nejdelší doba souvislého pobytu je tři měsíce. V odůvodněných případech může být tato doba prodloužena a to v souladu s maximální možnou dobou využití služby.

Cílová skupina

Služba je určena lidem od 18 - ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo tělesného, mentálního, smyslového postižení a potřebují pomoc druhé osoby.