Další informace o službě

Poslání

Posláním Charitního domu sv. Kláry je poskytovat na přechodnou dobu podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci danou sníženou soběstačností vlivem věku a zdravotního postiženíkteré je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, a tím umožnit pečujícím osobám prostor pro nezbytný odpočinek.   

Cíle

  • Klient máco nejvíce zachovány své zvyky z domácího prostředí - s klientem sestavujeme Plán péče, který odráží jeho zvyklosti, přání a potřeby 
  • Klient je podpořen v zachování soběstačnosti v běžných úkonech - klienta motivujeme, aby pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech 
  • Klient je podpořen v kontaktu se společenským prostředím - příbuzní a přátelé mohou klienta kdykoliv navštívit ; - klientovi nabízíme volnočasové aktivity a možnost kontaktu s okolím  
  • Pečující osoba má prostor pro zajištění osobních záležitostí v době, kdy jepostaráno o jejíhblízkého.  

Zásady

  • Lidskost – péče pracovníků je laskavá a ohleduplná. Do své práce vkládáme společně s lidskostí i duchovní rozměr. 
  • Úcta a respekt – pracovníci respektují vlastní vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jednáme vždy slušně, s respektem a vítáme, když je úcta a ohleduplnost vzájemná. 
  • Spolupráce a otevřenost – pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci s rodinou, přáteli a známými klientů. 
  • Duchovní podpora – v souladu s křesťanskými hodnotami pracovníci přistupují ke každému člověku jako k jedinečné osobnosti a nabízí duchovní podporu, pokud o ní klient má zájem. 
  • Individuální přístup – pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů a v takovém rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby. 

Podněty, připomínky, stížnosti

Chcete nám pomoci zkvalitňovat službu, náte nějaký návrh, námět, připomínku nebo i stížnost? 

Více najdete na Dokumenty

Ceník

viz Dokumenty

Kapacita

Odlehčovací služba je poskytována v 5 dvoulůžkových pokojích. Je připravená pro deset klientů.