Dům pokojného stáří sv. Františka

- domov pro seniory

 

 

 logo

Služba domova pro seniory je spolufinancována z

dotace Moravskoslezského kraje.

Dotace byla poskytnuta v roce 2015, 2016, 2017 i v

roce 2018.

 

Dům pokojného stáří sv. Františka video.wmv 

 

Poslání:

Posláním Chartiního domu pokojného stáří svatého Františka je poskytnout podporu a pomoc lidem starším 65-ti let, kteří již z důvodu špatného zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém bytě či domě ani za pomoci rodiny, terénní služby, známých či jiných osob.

 

 

Cíle služby:

1. Vytvořit vstřícné a příjemné prostředí s maximálním respektováním zvyklostí člověka, který se u nás rozhodl žít

- klientovi poskytujeme adaptační dobu na to, aby si u nás co nejdříve zvykl, pracovníci s ním tráví více času, poskytují větší podporu při adaptaci v novém prostředí

- klient může mít vlastní drobné vybavení (např. oblíbené křeslo, oblíbená komoda)

- klient si může upravit pokoj podle svého přání (výmalba, rozmístění nábytku)

2. Udržet co nejdéle stávající schopnosti a možnosti člověka, kterému službu poskytujeme

- klienta co nejvíce zapojujeme do volnočasových aktivit

- motivujeme klienta k tomu, aby co nejdéle pečoval o svou osobu, i když jen v drobných úkonech

3. Zachovat rodinné a přátelské vztahy, vazby na místa, která byla důležitá v životě člověka, kterému poskytujeme službu

- příbuzní a přátelé mohou své blízké u nás navštívit kdykoliv

- poskytujeme služební auto, v případě potřeby i s doprovodem personálu, aby klient mohl navštívit své blízké, známé nebo místa, která má rád

4. Doprovodit lidi, kteří si naši službu vybrali, až k jejich přirozenému závěru života

- respektujeme přání klienta, jakým způsobem chce prožít závěr svého života

- poskytujeme podporu klientovi a jeho blízkým v závěru života klienta

 

 

Službu neposkytujeme:

- osobám závislým na alkoholu či drogách v akutní fázi

 

 

Zásady poskytování služby:

- lidskost - péče pracovníků je laskavá a ohleduplná. Do své práce vkládáme společně s lidskostí i duchovní rozměr

- úcta a respekt - pracovníci respektují vlastní vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jednáme vždy slušně, s respektem a vítáme, když je úcta a ohleduplnost vzájemná

- spolupráce a otevřenost - pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci s rodinou, přáteli a známými klientů

- duchovní podpora - v souladu s křesťanskými hodnotami pracovníci přistupují ke každému člověku jako k jedinečné osobnosti a nabízí duchovní podporu, pokud o ni klient má zájem

- individuální přístup - pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb klientů a v takovém rozsahu, aby klientům pomohli naplňovat jejich potřeby 

 

 

Poskytované služby:

a) ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Součástí ubytování je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla

b) strava je zajištěna formou celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 vedlejších jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu je zabezpečena formou pomoci při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoci při přesunech na lůžko nebo vozík, pomoci při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh. Dále je poskytována pomoc při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu v Domově a mimo Domov

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu je poskytována formou pomoci v úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC

e) zdravotní péče je zajištěna:

- prostřednictvím praktických lékařů podle vlastního výběru klienta, kteří navštěvují své klienty pravidelně 1x měsíčně, podle potřeby častěji

- vlastní pracovnicí - zdravotní sestrou, která podle individuálních potřeb klientů připravuje a podává léky předepsané lékaři, provádí drobná ošetření, konzultuje zdravotní stav klientů s odbornými lékaři

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je zajišťováno.

- podporou při využívání běžně dostupných služeb - doprava charitním osobním automobilem (nákupy, návštěvy lékaře, návštěvy hřbitova, vyřizování osobních záležitostí samostatně nebo s doprovodem a případnou podporou sociální pracovnice nebo zdravotní sestry v případě zdravotních otázek); nabídka duchovní péče (umožnění účasti na bohoslužbách v kostele, návštěvy duchovního příslušného vzdělání u klienta přímo v Domově); možnost využívání telefonu v pokojích bez omezení času a místa

- kontaktem s rodinou a okolním prostředím - klienti i jejich příbuzní jsou zváni na společenské akce Domova (smažení vaječiny, bramborové hody, karneval, vánoční posezení, besedy se zajímavými lidmi, kulturní vystoupení dětí a další). Mohou se také několikrát do roka účastnit výletů pořádaných Domovem (ZOO, okolní zámky, novinky v našem městě, návštěva restaurací, obchodů, okolní pamětihodnosti, solná jeskyně) a společenských akcí (koncerty, oslavy).

g) aktivizace klientů je poskytována prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit:

 • snoozelenová místnost
 • společenské hry
 • procházky po okolí
 • doprovody do knihovny, do obchodů, na poštu, do kostela
 • čtení z denního tisku, předčítání z knih
 • luštění křížovek
 • duchovní setkání
 • společné výlety
 • společenské akce v Domově

Do aktivizace klientů se zapojují také dobrovolníci (doprovod na vycházky, na nákup, do kostela, předčítání, podpora při poslechu hudby)

h) v Domově je klientům nabízena možnost zapojení do sociálně terapeutických činností:

 • společná lehká cvičen
 • procvičování pozornosti a paměti
 • procvičování jemné motoriky
 • aktivní (společné zpívání) a pasivní (poslech hudby) muzikoterapie
 • pracovní terapie
 • arteterapie
 • léčebný kontakt člověka a psa
 • masáže

ch) klienti mohou v Domově využít pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů (individuální plánování poskytnuté služby, pomoc vyřizováním příspěvku na péči, řešení nároků na důchod, pomoc v dluhové problematice, vyřizování dokladů totožnosti, zajišťování předávání důchodu, platba inkasa, léků)

 

Jak se přihlásit?

Žádost do domova pro seniory

Vyjádření lékaře k přijetí

 

Jak podat podnět, připomínku, stížnost?

Pravidla k podání PPS

Formulář k podání PPS

 

Dejte nám zpětnou vazbu

Dotazník spokojenosti pro rodinné příslušníky

 

Ochrana osobních údajů

Informace pro klienta o zpracování jeho

Informace pro osoby blízké o zprac. jejich OÚ - vzor B

Informace pro osoby blízké o zprac. jejich OÚ - vzor A

Formulář pro uplatnění práv subjektu údajů (klienta)