Posláním Noclehárny sv. Martina je poskytnout plnoletým mužům i ženám naplnění základních lidských potřeb a snížit riziko hlubšího propadu v jejich nepříznivé životní situaci, zejména využitím sociálního poradenství, hygienického zařízení a přenocování.

 logo MSK

Služba noclehárny je spolufinancována z dotací

Moravskoslezského kraje.

Dotace byly poskytnuty v roce 2015, 2016.

 

 

1. Cíle sociální služby:

a) cíle sociální služby ve vztahu k uživateli:

 - motivování uživatele k řešení osobní nepříznivé situace vlastními zdroji

 - podpora při hledání a pojmenování vlastních zdrojů u uživatelů

- poskytnutí noclehu

- umožnění osobní hygieny

- zastavení sociálního propadu

- poskytnutí základního sociálně-právního poradenství

- nastavení resocializačního procesu - pomoc při začleňování se do společnosti

- snížení zdravotních a sociálním rizik, které souvisí se způsobem života na ulici

- seznámení s křesťanskými principy

b) cíle sociální služby ve vztahu ke společnosti:

- omezit nežádoucí jevy vyplývající ze způsobu života osob bez přístřeší, zejména omezit polehávání ve veřejných prostorách nádraží, v městských parcích, na veřejných prostranstvích a lavičkách

 

2. Zásady sociální služby:

Samostatnost – klademe důraz na iniciativu ze strany uživatele, hledání vlastních zdrojů a následnou práci s nimi.

Individuální přístup – respektujeme jedinečnost a osobní zvláštnosti uživatele, jeho případné omezení věkem, nemocí, intelektem, vzděláním apod. Přístup k němu a jeho potřebám přizpůsobujeme jeho možnostem, schopnostem a přáním.

Respektování svobodné vůle a volby – uživatel si sám určuje rozsah využívání nabízených služeb. Zaměstnanci respektují odlišná stanoviska, hodnoty a cíle uživatelů.

Dostupnost – služba je dostupná každému člověku bez přístřeší bez rozdílu rasové, politické nebo náboženské příslušnosti, sexuální orientace, pohlaví, rodinného uspořádání, apod.

Flexibilita a pružnost – reagujeme na změny zakázek uživatelů a na hodnoty výsledků ze stanovených měřitelných krátkodobých cílů.

Dodržování práv – pracovníci noclehárny jednají v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv, Listinou zákl. práv a svobod, Ústavou České republiky, Kodexem Charity České republiky, Kodexem pracovníka Noclehárny sv. Martina, provozním řádem zařízení a vnitřními předpisy pro jednání se zájemcem o službu.

Dobrovolnost – využívání služby je dobrovolné, závislé na svobodném rozhodnutí uživatele.

Respektování důstojnosti – každý člověk je jedinečnou, Bohem stvořenou bytostí s nárokem na osobní důstojnost, má proto nárok na soukromí, důvěrná sdělení, svobodné rozhodování, čestné a spravedlivé jednání ze strany personálu, rozvoj a podporu vlastních schopností a dovedností.

 

 3. Cílová skupina:

Noclehárna poskytuje nocleh mužům i ženám bez přístřeší starších 18 let z města Bohumína a jeho okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami či za pomoci rodiny, blízkých a přátel za předpokladu fyzické soběstačnosti a dodržování obecných pravidel vzájemného soužití a vnitřních pravidel noclehárny.

 

4. Způsob zajištění a využití služeb

a) Časový interval poskytovaní soc. služby:

pondělí    19:30-9:00

úterý        19:30-9:00

středa      19:30-9:00

čtvrtek     19:30-9:00

pátek       19:30-9:00

sobota    19:30-7:30

neděle    19:30-7:30

b) Rozsah poskytování základních služeb:

Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;

b) poskytnutí přenocování – zahrnuje také úklid a výměnu ložního prádla

c) základní sociální poradenství Služby jsou poskytovány v souladu s § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

c) Rozsah navazujících služeb:

a) občerstvení formou nabídky čaje zdarma

b) poskytnutí podmínek pro ohřev vlastní jednoduché stravy

 c) možnost zakoupení instantních polévek a kávy

d) nabídka zázemí pro praní i sušení šatstva a osobního prádla

 

5. Materiálně-technické podmínky:

Budova je majetkem Městského úřadu Bohumín, Charita Bohumín je nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou pro dlouhodobý pronájem na dobu neurčitou. Adresa: Drátovenská 198, 735 51 Bohumín – Pudlov. Pro potřeby noclehárny jsou k dispozici prostory o rozloze cca 100 m2 o těchto místnostech: ložnice pro muže s 15-ti místy, ložnice pro ženy s 5-ti místy, kancelář pracovníků noclehárny, kuchyňka, 2 samostatné koupelny, dvě samostatné WC

 

6. Lidé

Bc. Martina Orlová, DiS. - vedoucí zařízení, sociální pracovník